Tips när du skriver testamente

Tips när du skriver testamente

Att skriva testamente är i sig en gåva till dina efterlevande. Tyvärr är det allt för vanligt att fördelningen av ett arv slutar med konflikter och osämja. Ibland så pass illa att det kan splittra familjer för mycket lång tid framöver. Att upprätta ett testamente är därför ett bra sätt att visa omtanke för sina anhöriga, då du genom att göra din vilja tydlig kan undvika att sådana konflikter uppstår. Du väljer själv om du vill testamentera hela eller bara delar av dina tillgångar.

Det enda du inte kan testamentera bort är den del, i juridiska termer kallad laglott, som ska gå till dina bröstarvingar. En bröstarvinge är det arvsrättsliga begreppet för den avlidnes avkommor i rakt nedstigande led, det vill säga barn och barnbarn. Barnbarn blir dock bara bröstarvinge i sin förälders ställe om denna förälder avlidit. Bröstarvingarna har alltid rätt till laglotten, som består av hälften av den totala arvslotten, oavsett vad som testamenterats av den avlidne. Särskilda regler gäller också för så kallade särkullbarn, vilket avser barn utanför den avlidnes äktenskap.

Säkerställ att testamentet är giltigt

För att ett testamente ska vara giltigt måste den som upprättat testamentet vara 18 år gammal. Den som fyllt 16 år har dock rätt att testamentera det som han eller hon tjänat genom eget arbete, alternativt fått till sig genom en gåva eller genom annans testamente om personen tillskrivits egen förvaltningsrätt. Ett testamente måste också vara skriftligt, och undertecknandet av det ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga vittnen. Det innebär att den som är förmånstagare av testamentet inte kan bevittna det.

Den som bevittnar ett testamente har som uppgift att bevittna själva undertecknandet av testamentet. Personen behöver alltså inte känna till själva innehållet, men de ska informeras om att det är ett testamente som undertecknas. Det är också av fördel att berätta för sina närmast anhöriga att ett testamente har upprättats, och vart det kan hittas när du avlidit. Många väljer att låsa in testamentet i ett för ändamålet särskilt upprättat bankfack, för att det ska hållas i säkert förvar fram till den dagen det ska öppnas.

Utforma testamentet korrekt

Ett enklare testamente kan man ofta formulera och skriva ner helt på egen hand. Rör det sig istället om mer komplicerade arvsfrågor bör du anlita ett juridiskt ombud för att säkerställa att allting blir rätt, riktigt och i enlighet med din vilja. Exempel på mer avancerade fall kan vara när stora värden ska testamenteras, saker med ett mer svårbedömt värde såsom en större samling av åtråvärda föremål, eller när hela eller delar av ett företag ska testamenteras. Även i mer komplicerade familjeförhållanden kan det vara värt att anlita ett ombud.

Det är även viktigt att veta om att du kan testamentera egendom på olika sätt, och med olika hög grad av ägande- eller förfoganderätt. ”Fri förfoganderätt” innebär att personen som ärver får göra vad den vill med egendomen, men med undantag för att testamentera bort den. Ger man istället personen ”full äganderätt”, eller inte skriver något alls i testamentet, kan personen göra precis vad den vill med egendomen. Här kan det vara bra att tänka till, framför allt om det rör sig om egendomar som funnits länge i familjen.

Gör dödsfallet så enkelt som möjligt för efterlevande

I samband med att du skriver ditt testamente, kan det vara bra att även skriva ner vad du har för inställning till vad som ska hända efter att döden inträffat. Du kan till exempel redogöra för din inställning i fråga om organdonation, hur du ser på din egen begravning och hur du vill att din kropp tas om hand efter dödsfallet. En bra riktlinje är att ju tydligare du är med din vilja, desto lättare blir det för dina efterlevande att hantera allt det praktiska efter din bortgång.